МОНмолодьспорту розглянув стан підготовки до вступної кампанії 2012 року і затвердив навчальні програми для 5 – 9 класів   31 травня з участю заступників міністра, МОНмолодьспорту, народних депутатів України, науковців, ректорів вищих навчальних закладів, ЗМІ та під головуванням першого заступника міністра Євгена Суліми відбулася колегія МОНмолодьспорту. На порядку денному –  сім питань, зокрема: про проект концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання громадян на 2013 –  2017 роки, стан підготовки до вступної кампанії 2012 року, навчальні програми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня, про підсумки Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року –  2012», видання підручників для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів тощо. Як очікувалося, особливу увагу члени колегії приді­лили доповідям із вступної кампанії до ВНЗ і затвердження шкільних навчальних програм. Тож довкола цих питань точи­лися досить гострі дискусії. ВСТУП –  2012 Директор Департаменту ви­щої освіти МОНмолодьспорту Юрій Коровайченко, який зві­тував щодо готовності до вступ­ної кампанії, нагадав, що Умо­ви прийому до ВНЗ України в 2012 році затверджено нака­зом МОНмолодьспорту від 12 жовтня 2011 року. Нововведень відносно небагато. Це свідчить про краще підлаштування пра­вил прийому до реальних умов вступу. Директор департаменту зві­тував також про обсяги держ­замовлення на 2012 рік, заходи із запобігання порушенням і збоям у роботі прийомних ко­місій під час вступної кампанії. Формування обсягів держза­мовлення МОНмолодьспорту, точніше, пропорції між освіт­ньо-кваліфікаційними рівня­ми бакалавра і магістра ви­кликали критику ректора Національного технічного уні­верситету України «Київський політехнічний інститут» Ми­хайла Згуровського. На його думку, вони не відповідають потребам ринку праці. Водно­час ректор КПІ запропонував дозволити ВНЗ самим форму­вати необхідні пропорції. Од­нак, на думку першого заступ­ника міністра Євгена Суліми, порушуючи це питання, тре­ба дочекатися ухвалення за­кону «Про конкурсні основи держзамовлення». Цей нормативний акт має врегулю­вати механізми формування державного замовлення. Зре­штою, попри дискусію, коле­гія затвердила звіт Юрія Коровайченка. (Докладніше про Вступну кампанію – 2012 читайте в інтерв’ю директора Департа­менту вищої освіти Юрія Коровайченка ). ПРОГРАМИ ЗАТВЕРДЖЕНО І, нарешті, колегія постави­ла крапку в тривалому проце­сі написання і затвердження навчальних шкільних програм для 5 – 9 класів. Затвердже­но останню, другу частину, що охоплювала дев’ять програм, зо­крема: основи правознавства, біологія, хімія, фізика, осно­ви здоров’я, фізична культура, українська література. Також презентовано доопрацьовані програми зі світової літерату­ри та всесвітньої історії, схва­лення яких відбулося на попе­редньому засіданні колегії. Нагадаємо, нові навчальні програми для 5 – 9 класів ґрун­туються на Державних стандар­тах базової середньої освіти, затверджених у вересні мину­лого року. В їх створенні брали участь науковці НАПН Украї­ни, методисти і вчителі-практики. Всі програми пройшли ши­роке громадське обговорення: під час круглих столів, нарад, форумів, з’їздів. Перед розглядом на колегії проекти програм було розмі­щено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і нау­ки, молоді та спорту в рубри­ці «Громадське обговорення»; оприлюднено склад авторських колективів з їхніми електронними адресами; для прямого спілкування авторів програм з усіма зацікавленими функціо­нував форум на міністерсько­му сайті. З презентаціями про­грам виступали голови робочих груп з їх розробки. Попри ретельну підготов­ку й широке громадське об­говорення запропонованих до­кументів, колегія прискіпливо розглянула кожен з них. На­приклад, члени колегії поці­кавилися, чи не надто багато творів (205) охоплює програма з української літератури. Та­кож вони зацікавилися кри­теріями, за якими ті чи інші твори було введено або вилу­чено з програми. Доповідачу довелося досить детально роз­повісти, чому деякі з них було визнано «застарілими» й викреслено з переліку. Незважаючи на 10 експер­тиз (у тому числі й консуль­тацій з психологами), які про­йшла програма зі світової літератури, колегія поставила­ся до неї так само уважно. Це стосувалося й програми з все­світньої історії. Однак після об­говорення всі дев’ять навчаль­них програм для 5 – 9 класів було затверджено. Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 23

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу