Кабінет Міністрів України  на своєму засіданні 12 лютого схвалив проект Указу Президента України «Про надання Державному університету телекомунікацій статусу національного». Міністерством освіти і науки розроблено проект цього акта, зважаючи на значні досягнення, загальнодержавне і міжнародне визнання діяльності університету. Зазначимо, що, відповідно до Положення про національний заклад (установу) України, затвердженого Указом Президента України від 16 червня 1995 р. № 451, передбачено, що статус національного надається закладу, який досяг найвищих показників у своїй діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу нації, реалізації ідеї національного відродження та розвитку України, запровадження державної мови і є провідним серед галузевої групи закладів гуманітарної сфери.  Державний університет телекомунікацій створений шляхом об’єднання цивільної та військової навчальних шкіл, є багатопрофільним сучасним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, що має високопрофесійний науково-педагогічний потенціал, широкий спектр визнаних на загальнодержавному рівні навчально-методичних розробок, потужні науково-дослідні інститути, розвинену мережу міжнародних зв’язків, високий рівень підготовки фахівців. У структурі цього вищого навчального закладу є 7 навчально-наукових інститутів, 4 науково-дослідні інститути та 2 науково-дослідні центри, 10 факультетів, 3 коледжі, 8 науково-технічних бібліотек, 9 спортивно-оздоровчих комплексів, 12 закладів громадського харчування, 11 гуртожитків, критий плавальний басейн, що забезпечують необхідні умови для високої якості освітньої, наукової та творчої діяльності. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра за 13 напрямами підготовки і 27 спеціальностями: телекомунікації, радіотехніка, комп’ютерна інженерія та комп’ютерні науки, системна інженерія, електротехніка та електротехнологія, безпека інформаційних і комунікаційних систем, технічний захист інформації, системне програмування, управління інформаційною безпекою, соціологія, менеджмент, економіка підприємства, військове управління, також здійснюється підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за 28 військово-обліковими спеціальностями. Навчально-виховний процес забезпечують 55 кафедр, із них 24 випускові, 483 науково-педагогічні працівники, зокрема 52 професори, 58 докторів наук, 272 доценти та старші наукові співробітники, 312 кандидатів наук, 9 заслужених працівників освіти, 9 заслужених діячів науки і техніки України, один заслужений винахідник України, 4 заслужені раціоналізатори України, 2 заслужені юристи України, 2 заслужені тренери України, 14 академіків галузевих академій, 10 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреати премій Національної академії наук України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України. В університеті навчаються 10868 студентів і курсантів, зокрема з інших країн світу: Азербайджанської Республіки, Алжирської Народної Демократичної Республіки, Республіки Білорусь, Грузії, Екваторіальної Гвінеї, Демократичної Республіки Конго, Держави Лівія, Республіки Малі, Російської Федерації, Сирійської Арабської Республіки, Турецької Республіки, Республіки Туркменістан, Республіки Узбекистан. Найкращі студенти і курсанти ВНЗ заохочуються стипендіями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. Для курсантів, крім того, існують стипендії імені Героїв Радянського Союзу Бабака І.І., Ватутіна М.Ф., Москаленка К.С., Стрільця П.Є. Випускники університету достойно зарекомендували себе на ринку праці, займають посади в Кабінеті Міністрів України, Міністерстві оборони України, Службі безпеки України, в публічному акціонерному товаристві “Укртелеком” та в інших телекомунікаційних компаніях і науково-дослідних установах. В університеті функціонують 32 наукові школи, представники яких зробили вагомий внесок у розробку проектів загальнодержавного значення, зокрема Державної системи урядового зв’язку; Національної системи конфіденційного зв’язку; Національної програми інформатизації, системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та управління; техніко-економічного обґрунтування впровадження цифрового телерадіомовлення; розвитку публічного акціонерного товариства “Укртелеком” та ін. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації здійснюється в університеті через аспірантуру, ад’юнктуру і докторантуру. Функціонують чотири спеціалізовані вчені ради за вісьма спеціальностями, видається сім фахових наукових видань, організовано патентно-ліцензійну роботу. За останні п’ять років захистилися 116 кандидатів і 13 докторів наук. Щорічно на базі Університету проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-технічні конференції, симпозіуми та семінари, тематика яких охоплює коло актуальних питань сучасної освіти, інформаційних і телекомунікаційних технологій. Університет сертифікований за міжнародним стандартом якості ISO 9001:2009 у сфері послуг із вищої освіти міжнародного глобального інформаційного освітнього простору, підтримує плідні освітні і наукові зв’язки з багатьма провідними спорідненими вищими навчальними закладами країн Співдружності Незалежних Держав, Європи та світу: Санкт-Петербурзьким державним університетом телекомунікацій ім. М. О. Бонч-Бруєвича, Сибірським державним університетом телекомунікацій та інформатики, Московським технічним університетом зв’язку та інформатики, Білоруським державним університетом інформатики та радіоелектроніки, Вищою школою телекомунікацій Deutsche Telecom, Національним інститутом телекомунікацій і Інститутом зв’язку та управління (Польща). Наявність розгалужених міжнародних зв’язків дає змогу студентам Університету проходити стажування у вищих навчальних закладах європейських країн та виконувати кваліфікаційні роботи у навчальних закладах держав-партнерів – зокрема Німеччини та Польщі. В університеті створені необхідні умови для виховання студентів і курсантів у дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України. У вищому навчальному закладі функціонують творча літературно-музична студія “Сузір’я”, вокальна студія “Чисті роси”, студія бардівської пісні, хореографічний ансамбль туркменських студентів “Кушт”, команда КВК. Студенти і курсанти Університету постійно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах. За останні роки в університеті підготовлено 2 заслужені майстри спорту України, 3 майстри спорту міжнародного класу, 12 майстрів спорту. Три спортсмени Університету ставали призерами чемпіонатів світу, 17 – чемпіонатів України, 24 – чемпіонатів Збройних Сил України. Тож прийняття цього проекту акта сприятиме визнанню досягнень університету, його подальшому розвиткові, розширенню умов для розкриття науково-технічного потенціалу, удосконаленню навчально-виховного процесу та слугуватиме подальшому зміцненню економіки та безпеки та обороноздатності держави. Присвоєння університету статусу національного надасть можливості створення необхідних умов для повного задоволення потреб національної економіки, безпеки й обороноздатності України у висококваліфікованих кадрах із інформаційних технологій, зростання ефективності освітньої та науково-технічної діяльності навчального закладу.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу