Начальник головного управління осві­ти і науки Дніпропетровської обл­держадміністрації Олександр Демчик презентував досвід розвитку професій­но-технічної освіти в регіоні на між­народній освітянській конференції у Брюсселі (Королівство Бельгія). Тема конференції «Багаторівневе управління у сфері освіти та навчання».

У зібранні взяли участь 150 освітян, науковців, представників бізнесу, до­слідників у галузі управління, освіти та навчання з країн – партнерів Європей­ського фонду освіти, держав – членів ЄС, інституцій ЄС та міжнародних організацій з 29 країн.

Олександр Демчик розповів, що на Дніпропетровщині в рамках Комплексної стратегії розвитку регіону реалізу­ється масштабний проект модернізації системи освіти «Новій Дніпропетров­щині – новий стандарт освіти». Для підвищення якості освіти, в тому числі професійно-технічної, регіональна влада створює системні відносини з робото­давцями для підготовки висококваліфі­кованих робочих кадрів. Зокрема, для більш професійної підготовки працівни­ків і фахівців на базі будівельних на­вчальних закладів створюються навчаль­но-практичні центри, в яких майбутні робітники освоюють новітні технології. Для забезпечення підприємств області професійними кадрами два роки поспіль проводяться «Ярмарки вакансій». У ре­зультаті таких заходів молоді спеціаліс­ти отримують можливість на стажуван­ня, а компанії регіону добирають для себе кваліфікованих фахівців.

Дніпропетровщина зацікавлена в об­міні досвідом у системі освіти та науки з іншими країнами. Нещодавно область стала пілотною для впровадження про­екту Європейського фонду освіти «По­ліпшення системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування та адапту­вання вмінь і навичок, соціального парт­нерства й удосконалення використання ресурсів». Проект реалізується за двома напрямами. Якраз анкетуються підпри­ємства області. Наступним кроком стане аналіз і опрацювання даних анкетуван­ня експертами ЄФО та підготовка про­позицій. За результатами дослідження до кінця 2012 року провідні європейські та українські експерти подадуть пропозиції щодо впровадження процедури вдоско­налення регіональної мережі профтехзакладів за професіями та обсягами підго­товки голові ОДА Олександру Вілкулу та міністрові освіти і науки, молоді та спор­ту України Дмитру Табачнику.

За матеріалами прес-служб МОНмолодьспорту, навчальних закладів

«Освіта України» № 24

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу