У Національній академії педагогічних наук України в рамках засідання українсько-російської комісії істориків презентовано тексти перших п’яти мо­дулів спільного методичного посібника з історії для вчителів України й Росії. Під головуванням директора Інституту інноваційних технологій і змісту осві­ти, член-кореспондента НАПН України Олександра Удода і заступника дирек­тора Інституту загальної історії РАН Віктора Іщенка провідні науковці-історики обох країн обмінялися думка­ми щодо оригінал-макетів і обговорили організаційні аспекти співпраці.  За словами Олександра Удода, лише рік тому українсько-російський про­ект був на стадії узгодження концеп­ції: «Впродовж року плідної роботи науковців удалося створити тексти й підготувати оригінал-макети перших модулів спільного українсько-росій­ського методичного посібника для вчи­телів історії». Як повідомлялося раніше, перши­ми модулями, які розробили в співав­торстві українські та російські автори, стали: «Київська Русь та її міжнарод­не значення», «Вклад Києво-Могилянської академії у розвиток української та російської освіти і культури», «По­всякденне життя радянської людини (друга половина ХХ ст.)», «Справи і дні людей «військового чину»: повсяк­денне життя російського дворянства і української шляхти у XVI – першій половині XVII ст.», «Як Україна і Ро­сія колонізували Дике поле». Серед членів українсько-російської комісії – завідувач лабораторії сус­пільствознавчої освіти Інституту педа­гогіки НАПН України Олена Пометун, старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків та ран­нього нового часу Олена Дзюба, керів­ник сектору дослідження цивілізацій Причорномор’я відділу історії України 20 – 30-х років ХХ ст. Олександр Галенко, старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу Андрій Блануца. Російську сторону представили ке­рівник Центру з вивчення історії Ро­сії, України та Білорусі Інституту все­світньої   історії   Російської Академії Наук Олександр Шубін, провідний на­уковий співробітник Інституту загаль­ної історії РАН Олександр Назаренко, старший науковий співробітник Інсти­туту загальної історії РАН Владислав Назаров. У засіданні також узяв участь рек­тор Переяслав-Хмельницького держав­ного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Віктор Коцур. У цьому навчальному закладі відбувати­меться апробація посібників та організовуватиметься Літня школа «ХХ сто­ліття очима істориків СНД» (серпень, 2013 р.). Нововидані брошури презен­туватимуть під час Міжнародної кон­ференції «Стан і перспективи гума­нітарного знання та освіти у країнах СНД», яка відбудеться в червні 2012 року в Санкт-Петербурзі, а також під час Днів науки і освіти Росії в Украї­ні – у вересні 2012 року. За матеріалами прес-служб МОНмолодьспорту, навчальних закладів «Освіта України» № 24

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу