ДИРЕКТОРИ – СТУДЕНТИ - baranov mohort11Уявіть собі підприємця, менеджера компанії чи посадовця, який вирішив підвищити фахову кваліфікацію. Ефективний шлях зробити це – здобути другу (чи третю, четверту і так далі) освіту, яка тісно пов’язана з діяльністю управлінця. Як правило, це економіка, фінанси, право і менеджмент. Причому директорові-абітурієнту не обов’язково вступати до університетів Кембриджа, Гарварда чи Каліфорнійського. Провідні вітчизняні ВНЗ дають другу освіту, яка за якістю часто не поступається закордонній. Наприклад, пропонують навчання за програмами МБА (магістр бізнес-адміністрування), спеціалізовані магістерські програми, вивчення іноземних мов тощо.

У пошуках позитивних при­кладів «Освіта України» звернулася до народно­го депутата України Сергія Баранова-Мохорта, який має три вищі освіти.

ТРИЧІ СТУДЕНТ

– Сергію Миколайовичу, ска­жіть, навіщо людині, успішній в бізнесі чи державному управ­лінні, ще одна вища освіта? Це ж додаткові фінансові, часові та інші витрати.

– Причини можуть бути які завгодно: від бажання зробити свій бізнес успішнішим до осо­бистих амбіцій. Досить типова ситуація: вітчизняні підприєм­ці чи менеджери колись отри­мали вищу освіту, але за спе­ціальністю, не зовсім дотичну до поточної роботи. А час не стоїть на місці: ринки розви­ваються, вимоги у сфері дер­жавної служби зростають, кон­куренція стає щільнішою. Це підвищує планку професійної підготовки кожного окремо­го банкіра, бізнесмена, мене­джера, посадовця тощо. Зре­штою, вони доходять висновку, що треба вчитися далі. І це, до речі, не лише право чи економі­ка. Знаю приклади, як успішні люди навчаються на психоло­гів, соціологів і навіть на природничих напрямах.

– Це правда, що маєте три вищі освіти?

– Так. З 1985 по 1993 рік навчався в Київському політех­нічному інституті, спеціальність «інженер – системотехнік»; з 1994 по 1996 – у Київському державному економічному уні­верситеті (нині Київський наці­ональний економічний універ­ситет імені Вадима Гетьмана, КНЕУ, – «Освіта України»), «магістр обліку та аудиту в бан­ках»; з 1997 по 2001 рік – в Академії державної податкової служби України, «правознав­ство».

ВЛАСНИМ КОШТОМ

– Візьмімо, для прикладу, КНЕУ. Ваші враження від на­вчання там?

– Я навчався в Центрі ма­гістерської підготовки (ЦМП) – провідному структурному підроз­ділі КНЕУ. Це було в 1994 – 1996 роках – пощастило потрапити в перший набір. Він же і пер­ший випуск. Навчався власним коштом. За переважну біль­шість слухачів платили юридич­ні особи. Через те, що платив за себе сам, намагався максималь­но ефективно використовувати час для навчання – як на занят­тях у ЦМП, так і вдома: слухав, конспектував, читав. Щодня піс­ля роботи до 1 – 2 години ночі готувався до сесії, причому в між­сесійний період… Познайомився з багатьма цікавими людьми, з деким товаришую й досі. Один з них, до речі, став моїм кумом.

– Знання, здобуті в ЦМП, зна­добилися в подальшій кар’єрі?

– Звичайно. Навіть більше: після навчання в центрі доля по­єднала мене з освітою. З 1997 року працював у вищих навчальних закладах, Міністерстві освіти і науки, молоді і спорту. Тепер працюю в Комітеті з пи­тань науки і освіти Верховної Ради. Дуже вдячний за все ди­ректору центру Анатолію Ми­хайловичу Поручнику.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИДИРЕКТОРИ – СТУДЕНТИ - baranov mohort11

– Якщо стежите за розвитком альма-матер, скажіть, яким сьогодні є центр?

– Стежу уважно, я ж – освітянин. Центр спеціалізу­ється на наданні освітніх по­слуг на базі другої вищої освіти. Як і 17 років тому, там готують фахівців вищої квалі­фікації: магістрів з економіки і підприємництва, менеджменту і права. Це, без перебіль­шення, визнаний в Україні лі­дер бізнес-освіти.

– Якщо так, що там пропо­нують вибагливим абітурієн­там?

– Як я знаю, центр має серйозні конкурентні пере­ваги. Насамперед, це підго­товка разом з іноземними ВНЗ-партнерами магістрів за програмами МБА, «Управління міжнародним бізнесом», «Між­народний фінансовий менедж­мент», «Міжнародна торгівля» та «Маркетинговий менедж­мент». Відзначу, одна з родзи­нок цього навчального закла­ду – ексклюзивність програми

МБА.

– Сьогодні багато вишів пропо­нують ексклюзивність… Може­те конкретизувати?

– Розсудіть самі. Програму МБА центр розробив разом зі Школою менеджменту Ко­мерційного інституту м. Нансі (Франція). Сьогодні він вий­шов на новий виток співро­бітництва з європейськими бізнес-школами і уклав угоду про співпрацю з авторитет­ною Міжнародною бізнес-школою BBSI (м. Борнмут, Велика Британія) з реалізації програ­ми МБА і видачею сертифі­ката цієї школи випускникам

програми. Англійські виклада­чі проводять курс тренінгів, а професори зарубіжних уні­верситетів і бізнес-шкіл викла­дають на п’яти магістерських програмах. І ще один штрих. За роки існування ЦМП підго­товлено понад 8 000 менедже­рів, які працюють на ключових посадах у фінансовій та бізне­совій сферах, а також держав­ній службі.

Юрій ЗУЩИК, «Освіта України» № 24

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *