Вони вимірюють знання У НПУ імені Михайла Драгоманова відбувся міжнародний форум фахівців у галузі освітніх вимірювань, під час якого перші випускники-магістри за спеціальністю «Освітні вимірювання» отримали дипломи. ТЕСТУВАННЯ – ЦЕ ТРЕНД – Не секрет, що основним «трендом» розвитку сучасної освіти є збільшення «ваги» того, що ми можемо охарактеризувати словом «тестування» – і в са­мому освітньому процесі, і в оцінці його результатів, – зауважує Дмитро Сільвестров, координатор проекту, професор Стокгольмського і Малардаленського уні­верситетів. – Але раніше ні один з уні­верситетів України не готував спеціаліс­тів у галузі освітніх вимірювань. Міжнародний форум відбувся в рам­ках проекту «Освітні вимірювання, адап­товані до стандартів ЄС» за програмою Європейського Союзу Tempus. Дми­тро Сергійович зауважує, що Tempus, на його думку, є однією з найвдаліших програм Європейського Союзу, зорієн­тованих на створення дружнього, узго­дженого зі стандартами ЄС освітнього простору в країнах, що межують із со­юзом. А проект «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС», покликаний допомогти створити і впровадити в практику української освіти нової спеці­альності. Освітні вимірювання – це до­сить складна сучасна галузь знань, в якій синтезовано і методи статистики, опра­цювання результатів тестування, і методи психометрії, формування питань, чимало інших математичних напрямів. Також повинні бути задіяні сучасні програмні за­соби для узагальнення результатів освіт­ніх вимірювань. Дмитро Сільвестров упевнений, що спеціалісти освітніх вимірювань – це фахівці широкого профілю в галузі тестування. Тому їх кваліфікація може бути затребуваною в різних видах діяльності, пов’язаних з тестуванням. Про актуальність проведеної роботи говорить директор Інституту інформацій­них технологій і засобів навчання Націо­нальної академії педагогічних наук Укра­їни Валерій Биков. – Педагогічні вимірювання є одні­єю з найважливіших складових педаго­гічних систем, – каже він. – Оскіль­ки дають можливість не лише оцінити загальну ефективність навчання чи під­готовки педагогічного персоналу, а й є потужним фактором управління навчаль­но-виховним процесом. БЕЗ КОРДОНІВ Дмитро Сільвестров розповідає, що в 2008 році Міністерство освіти і нау­ки України запропонувало спеціалістам трьох українських педагогічних універ­ситетів розпочати розробку програм, а потім – підготовку і бакалаврів, і магістрів у сфері освітніх вимірювань. – І тоді до мене звернулися учасники цього процесу з пропозицією ініціювати такий проект у рамках програми, – розповідає Дмитро Сергійович. Він заува­жує, що для успішної реалізації проек­ту передусім важливо правильно добрати його учасників. У міжнародному проекті брали участь три українських ВНЗ: НПУ імені Драгоманова, Ніжинський держав­ний університет імені Миколи Гоголя і Кіровоградський державний педагогіч­ний університет імені Володимира Винниченка. А ще – чотири університети з Євросоюзу: Малардаленський універ­ситет (Швеція), Кельнський університет (Німеччина), Римський університет «La Sapienza» (Італія) і Гельсінський техно­логічний університет (Фінляндія). Мініс­терство освіти і науки, молоді та спорту було куратором етапів реалізації цього проекту, зокрема в питаннях ліцензуван­ня програм і акредитації спеціальностей. Уніфікація освітніх стандартів в Євро­пейському Союзі значно пришвидшила­ся завдяки болонському процесу. Дмитро Сільверстов стверджує, що в Європі від­буваються такі самі процеси перебудови освітньої системи, як і в Україні. Це, зо­крема, відхід од традиційної системи ек­заменів при вступі до ВНЗ. А основна відмінність тамтешньої вищої освіти по­лягає в тому, що в європейських універ­ситетах перелік спеціальностей напряму залежить від запитів ринку. Тому при по­яві нових потреб у промисловості дуже швидко з’являються нові спеціальнос­ті – часто університети самостійно ви­рішують питання про їх появу. А в Укра­їні цей процес поки що є повільнішим. – Узагалі, процес розвитку освіти в Україні є дуже інтенсивним, – каже екс­перт. – Одним із прикладів такого роз­витку можна вважати і реалізацію цього проекту. Завдяки йому, приміром, зна­чно поліпшилася технічна база університетів-учасників. Учасники форуму обговорювали теоре­тичні засади підготовки і перепідготовки фахівців у галузі освітніх вимірювань, про­понували варіанти розв’язання актуальних проблем викладання навчальних дисциплін циклу «Освітні вимірювання», вивчали кра­щий досвід конструювання й адміністру­вання тестів. А також розглядали переваги і недоліки національних систем вступних тестувань і моніторингу якості освіти. Під час проведення заходу випускни­ки-магістри НПУ імені Михайла Драгоманова, які закінчили навчання за спеціаль­ністю «Освітні вимірювання», отримали дипломи і додатки європейського зразка «Diploma Supplement». За словами заступ­ника першого проректора університету Володимира Сергієнка, кілька найкращих студентів, які добре себе зарекомендува­ли, вже прийняті на роботу в Український центр оцінювання якості освіти. Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 24

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу