ЦЕНТР ДИТЯЧИХ РАДОЩІВ - 5Генеральний директор МДЦ «Артек» Олена Піддубна: Здоров’я дитини – на першому місці

Є речі, люди, події, що будуть відомі незалежно від епохи. Міжнародний дитячий центр «Артек» – у цьому списку. Ось скажіть, які у вас виникають асоціації, коли ви чуєте це слово? Даю гарантію, що такі самі, як і в мене: море, звуки горна, пісні біля багаття… а ось загін веселих дітлахів біжить шикуватися на лінійку… І так буде сотні літ – унікальна здравниця існуватиме вічно і я знаю, що кажу.

А оскільки ми – медична ру­брика освітянської газети, то нам насамперед цікаво, як в «Артеку» стоять на сторо­жі дитячого здоров’я. Сьогодні розмовляємо про це з генераль­ним директором Оленою Піддубною. А, ледь не забула про основне. 16 червня центр ди­тячих радощів і рожевих щік відзначає День народження. Ві­таємо якнайщиріше і бажаємо передусім міцного здоров’я – все інше буде.

25 ТИСЯЧ ЗДОРОВИХ І УСМІХНЕНИХ

– Якщо охарактеризувати в трьох – п’яти словах, чим живе «Артек» оздоровчий… Яким ба­чите сезон – 2012?

– За 87 років з невеликого лікувально-оздоровчого табору «Артек» перетворився на най­більший у світі дитячий центр. З початку року ми успішно про­вели вже чотири тематичні змі­ни, під час яких тут відпочило понад 9 тисяч дітей. За весь цей рік зможемо оздоровити понад 25 тисяч вихованців.

Усі зміни в «Артеку» є оздо­ровчими. Ми розуміємо, що батьки відправляють дітей на Чорноморське узбережжя, де унікальні кліматичні умови, насамперед для оздоровлен­ня. Тому здоров’я дитини – на першому місці в нашій діяльності. Влітку обов’язкове щоденне відвідування пляжу і купання в морі. Якщо воно холодне – запрошуємо дітей відвідати сучасні басейни з морською водою, що підігрі­вається. Взимку працює кри­тий басейн теж з морською водою. Дуже багато фізкуль­турно-оздоровчих заходів, про­гулянок у парковій зоні, похо­дів у Кримський заповідник. В «Артеку» є дві туристичні бази, куди наші діти виїжджають для оздоровлення за спеціальною програмою.

– Складіть топ-10 українських дитячих здравниць. Яке місце відводите в цьому переліку «Артеку» і чому?

– Сьогодні є багато сучасних закладів, які успішно займають­ся оздоровленням. Але з «Артеком» не можна зрівняти жодну з дитячих оздоровниць України. Особливим його зробили роз­мах, розташування в унікальній кліматичній зоні та історія роз­витку. В його складі десять та­борів – фактично ціла дитяча країна. «Артек» у десятки разів більший за середньостатистичний табір. У нього і завдан­ня масштабніші, тому й вимо­ги до нас, відповідно, теж вищі. Наші вихованці отримують 24 види послуг, серед яких, окрім оздоровчих, заняття в гуртках, екскурсії, походи, морські прогулянки, спорт, заняття за спе­ціальними розвивальними і на­вчальними програмами.

– На що робите основну став­ку, аби оздоровити дітей?

– На свіже повітря, вод­ні процедури, налагоджений режим харчування. В «Арте­ку» працює понад 100 медич­них працівників. Вони не тільки надають першу допомогу, якщо щось трапилося, а й обстежу­ють дітей і за потреби розписують лікування. Тут, крім пе­діатрів, працюють і фахівці вузького профілю.

ХОЧ ПОСАДОВЦІ Й НЕ РОЗУМІЮТЬ…

– Якими є болючі питання «Ар­тека»? Як вони вирішуються?

– Працювати заважає не­розуміння деякими чиновника­ми того, що «Артек» є цілою «державою», в якої, в силу особливостей – великий потенці­ал і окремі запити. В наших планах – оновлення лікуваль­но-оздоровчої бази, будівництво лікувального корпусу на 120 ліжок. Тут працюватимуть інфекційне й травматологічне, а також відділення для дітей з хворобами верхніх дихальних шляхів. Такі наміри треба під­тримувати і сприяти їх упровадженню, а не навпаки.

– А якими досягненнями в ро­боті пишаєтеся найбільше?

– Недавно ми придбали нове стоматологічне обладнан­ня, нині в нас працює чудо­вий стоматологічний кабінет. Усім дітям, які прибули в «Ар­тек», тут проводять санацію зу­бів. Багато хто потім лікує зуб­ки, якщо є така необхідність.ЦЕНТР ДИТЯЧИХ РАДОЩІВ - 5

Також ми працюємо над тим, аби в підлітків формувалося по­няття здорового способу життя. Цьогоріч артеківці стануть учас­никами спеціальних змін «Здо­рові діти – здорова нація», «Артеківський олімп». Буквально за кілька днів ми вперше проведе­мо нову спеціальну програму «Я можу врятувати життя!» разом з Українським фондом «Здоров’я» і Всеукраїнською радою реані­мації та екстреної медичної до­помоги – це будуть навчання з надання першої невідкладної меддопомоги. Вважаємо, що навчити сучасну дитину цього дуже важливо.

Також пишаємося і психо­логічною службою «Артека». В ній працює 12 кваліфікованих дитячих психологів. Ми дуже добре розуміємо, якими різними є сьогодні діти. Бага­то хто з них приїжджає до нас зі своїм багажем психологіч­них проблем – комусь склад­но адаптуватися в незнайомо­му середовищі, хтось просто не вміє спілкуватися, а в когось проблеми в стосунках і спілку­ванні в сім’ї і школі, не кажу­чи вже про дітей, які приїжджа­ють до «Артека» після якогось лиха – землетрусу чи терорис­тичного акту. З такими дітьми протягом зміни і працюють психологи, проводять тренінги, дають приватні консульта­ції. Наприкінці зміни є відчут­ні результати.

НЕ ЛИШЕ ПРОФЕСІЙНІ, А Й ЛЮДСЬКІ ЯКОСТІ

– Чи приїжджають до вас із-за кордону по досвід?

– У нас тісне співробітни­цтво з колегами із різних країн. До нас приїжджають директори і головні лікарі дитячих здрав­ниць Росії, Молдови, Білорусі й дальнього зарубіжжя. Ми від­криті для спілкування, ділимо­ся досвідом і самі виїжджаємо, аби повчитися в колег.

– Усесвітня тенденція є такою, що ледь не в кожній країні бра­кує педіатрів. А хто у вас пра­цює і що треба зробити, аби влаштуватися сюди лікарем чи медсестрою? Чи жорсткими є критерії добору?

– Ми дуже багато працює­мо, добираючи кадри, і медич­ні в тому числі. Сьогодні штат укомплектований педіатрами і вузькими фахівцями першої й вищої категорій. На літній пе­ріод запрошуємо до «Артека» фахівців, які мають досвід ро­боти в дитячих таборах – це, в основному, лікарі медицини невідкладних станів, травмато­логи, інфекціоністи і педіатри. Обов’язкова вимога до медич­ного персоналу – аби праців­ники поєднували в собі профе­сійні й людські якості.

– Дивлячись на маленьких гос­тей, як можете оцінити стан здоров’я українських дітей?

– Вони проходять обов’яз­кові медогляди, на основі яких можна зробити висновок, що близько 80 % дітей стражда­ють хронічними захворюван­нями чи мають якісь відхилен­ня в здоров’ї (належать до 2 чи 3 групи здоров’я). Це сум­на статистика.

– Чи легко «прилаштувати» ди­тину до «Артека» для оздоров­лення?

– Є Закон України «Про державну підтримку і особли­вості функціонування дитя­чих центрів «Артек» і «Молода гвардія». За ним 90 % путівок «Артека» викуповується за ра­хунок бюджету. А розподіляє їх Міністерство соціальної по­літики. До нас приїжджають діти різних соціальних кате­горій. Понад дві третини з них належать до пільгових – це сироти, діти без батьків­ської опіки, постраждалі від стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, діти з багатодітних і малозабезпече­них сімей. Ті, в кого батьки загинули в результаті нещас­них випадків на виробництві та під час виконання службо­вого обов’язку. Особливого пі­клування потребують діти, які стоять на диспансерному облі­ку через хронічні захворюван­ня. Решту 10 % путівок реалі­зують за комерційною ціною. Їх можуть придбати всі бажа­ючі. Путівку можна заброню­вати прямо на нашому офіцій­ному сайті, а потім викупити.

МИ РОЗВИВАЄМОСЬ, ПОПРИ СКАНДАЛИ

– Якби вас посадили у кріс­ло можновладця від медицини, що насамперед ви зробили б для «Артека»?

– Наполягала б, щоб повною мірою виконувався закон про «Артек». Повноцінно фінансу­вала б програму реконструкції і оновлення матеріально-тех­нічної бази, побудувала б нове житло для персоналу.

– Не хочеться ворушити ми­нуле, але чи потрясіння більш ніж трирічної давнини не зу­пинили розвиток здравниці? Йдеться про так званий…

– Протягом останніх трьох років у житті «Артека» – мир­ний і творчий період. Усі наші складнощі й проблеми, які ми долали, ніяк не позначилися на дітях, їх відпочинку. Це най­головніше. Тривала поетап­на реконструкція об’єктів дитячого центру, розроблялися і впроваджувалися нові про­грами. Попри все, ми росли і далі ростемо. Діти з «Арте­ка» їдуть щасливими і жвави­ми, батьки задоволені. Ні про яку зупинку розвитку нічого й говорити.

– Назвіть три (може, більше?) чинники, які, на вашу думку, є найголовнішими, аби укра­їнські (і не тільки) діти росли здоровими і веселими.

– Це здоровий спосіб жит­тя в родинах, дотримання прин­ципів екологічного харчування. І щоб якнайбільше українських дітей побувало в «Артеку».

– І наостанок хотілося б поста­вити запитання, не пов’язане з проблемами і скандалами… За що ви любите дітей?

– За їх безпосередність, життєлюбство, неймовірну вну­трішню енергетику, світло, яке вони випромінюють, їхню природну досконалість. А ще – за потенціал, закладений у кожній маленькій людині.

НАШ ЛІКНЕП

ЦЕНТР ДИТЯЧИХ РАДОЩІВ - 2ВІД НАМЕТОВОГО ТАБОРУ – ДО МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ

Міжнародний дитячий центр «Артек» – державне підприємство України. З 2000 року перебуває в підпорядкуванні Державного управління справами Президента України.

Розташований в Автономній Республіці Крим в одному з найкрасивіших місць планети – на узбережжі Чорного моря, за 12 кілометрів від знаменитого курорту міста Ялти, в селищі міського типу Гурзуф. «Артек» за­ймає територію 208 га, з яких 102 – парки. Берегова лінія з дитячими пляжами простягнулася на сім кілометрів від гори Аю-Даг (Ведмідь-гора) до селища Гурзуф. Створений у 1925 році невеликий літній наметовий та­бір «Артек» перетворився на країну дитинства – комплекс 10 дитячих та­борів з розвинутою інфраструктурою.

Оксана КОВТОНЮК, «Освіта України» № 24

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *