Цього року в провідних ВНЗ світу за кошти бюджету будуть навчатися і стажуватися 180 студентів, 73 аспіранти та 100 науково-педагогічних працівників За держпрограмою. Термін навчання студентів не повинен перевищувати двох років. Аспірантів – одного року. А строк стажування наукових і науково-педагогічних працівників – шести місяців Як уже повідомляла «Освіта України», нещодавно відбулося засідання Конкурсної комісії з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах і наукових установах за кордоном. Тепер докладніше поговоримо про процедуру відбору. Нагадаємо, що цю бюджет­ну програму запровадже­но з особистої ініціати­ви Прем’єр-міністра України Миколи Азарова у квітні 2011 року. Для її виконання в 2011 році конкурсна комісія мініс­терства відправила на навчан­ня або стажування у провідних закордонних вищих навчаль­них закладах 275 осіб. І ось завершено цьогорічний кон­курс – кількість щасливчи­ків збільшено до 353. Перший заступник міні­стра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Суліма на засіданні конкурсної ко­місії звернув увагу на те, що вищі навчальні заклади нада­ватимуть звіти й пропозиції за результатами навчання та стажування їхніх студентів, аспі­рантів, наукових і науково-пе­дагогічних працівників. Адже кожен, хто повернеться, пови­нен розуміти, що йому будуть створені умови для подальшої праці у ВНЗ України. У КОМІСІЇ – КЕРІВНИКИ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Отже, МОНмолодьспорту що­року оголошує конкурс з від­бору осіб на навчання та ста­жування, визначає порядок, умови і строки його прове­дення з урахуванням переліку пріоритетних напрямів освіти і науки та переліку провідних вищих навчальних закладів і наукових установ за кордоном. Відповідно до положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411, строк навчання студентів не повинен перевищувати двох років, ас­пірантів – одного року. А строк стажування наукових і науково-педагогічних праців­ників – шести місяців. З особами, які їдуть на на­вчання або стажування, укла­дається договір про направ­лення їх на навчання або стажування до закордонного навчального закладу, науко­вої установи. Типовий дого­вір затверджує МОНмолодьспорту. Відбирає осіб на навчання й стажування конкурсна ко­місія, створена міністерством. Звернімося до наказу № 313 від 20.03.2012. Комісію очолює го­лова – перший заступник мі­ністра освіти і науки, молоді та спорту. Серед членів комісії також директори департамен­тів міністерства, представни­ки провідних вищих навчаль­них закладів України: ректор Харківського національного університету імені Василя Каразіна Віль Бакіров, ректор Вінницького національного технічного університету Воло­димир Грабко, ректор Доне­цького національного техніч­ного університету Олександр Мінаєв, перший проректор Національного технічного уні­верситету України «Київський політехнічний інститут» Юрій Якименко, проректор з науко­во-педагогічної роботи Київ­ського національного універ­ситету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров і багато ін­ших. ПРО КРИТЕРІЇ І ВИМОГИ Студент, який претендує на навчання у провідному ви­щому навчальному закладі за кордоном, повинен мати висо­кі результати навчання за про­грамою підготовки бакалавра або магістра (кандидатури, що мають середній бал нижче за 4,5, як правило, відхиляються конкурсною комісією. І справ­ді – цього чітко дотримують­ся, як пересвідчилась «Освіта України» на засіданні), мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі; на­прям підготовки (спеціальнос­ті) студента має відповідати переліку пріоритетних напря­мів освіти і науки (про них читайте нижче), володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання, на не­обхідному рівні. А які вимоги аспірантів і наукових або науково-педаго­гічних працівників? Тематика наукових досліджень цих категорій також має відповідати державним пріоритетам. Як і в студентів, вимагається знання іноземних мов. Серед критері­їв – наявність наукових ста­тей, а також участь у конфе­ренціях. Науковий або науково-пе­дагогічний працівник повинен мати науковий ступінь канди­дата наук і стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш як три роки. Пропозиції стосовно осіб, які пре­тендують на навчання та стажування, подаються вищими навчальними закладами і на­уковими установами до кон­курсної комісії. І КЕМБРИДЖ, І ОКСФОРД, І ЙЄЛЬ… Переліки пріоритетних напря­мів освіти і науки для навчан­ня і стажування й провідних вищих навчальних закладів та наукових установ, куди реко­мендовано відправляти наших громадян, щороку затверджу­ються наказами міністерства. Ми не будемо повністю перелічувати пріоритети – з повним переліком мож­на ознайомитись в наказі МОНмолодьспорту від 20.03.12 № 315. Назвемо хоча б кіль­ка. Це, наприклад, природничі науки, зокрема колоїдна хімія і нанохімія, біофізика, при­кладна екологія й збалансова­не природокористування, нанофізика та наноелектроніка тощо. Окремий напрям – інфор­матика й обчислювальна техні­ка, зокрема системи штучного інтелекту; системне програ­мування; комп’ютерні нау­ки й обчислювальна техніка; комп’ютерна інженерія; про­грамна інженерія; програмне забезпечення систем; інжене­рія програмного забезпечення. Також серед пріорите­тів – розробка корисних ко­палин, металургія та матеріа­лознавство, машинобудування та матеріалообробка, енерге­тика та енергетичне машино­будування, електротехніка та електромеханіка, електроніка, метрологія, вимірювальна тех­ніка та інформаційно-вимірю­вальні технології, авіаційна та ракетно-космічна техніка, хі­мічна технологія та інженерія, біотехнологія, будівництво та архітектура, транспорт і тран­спортна інфраструктура, між­народні відносини, зокрема міжнародне право. Поглянемо і на перелік ВНЗ і наукових установ. Так, у списку і Кембридж, і Оксфорд, і Йєль, і Сорбонна, і провідні університети Японії, Швейца­рії, Німеччини і не лише. По­годьтеся, перспективи для тих, хто отримав можливість навча­тися і проходити стажування, справді непогані. Р.S. Наше видання вже писало про молодих науковців із Пол­тави, які пройшли стажування за держпрограмою в одному з провідних вишів Великої Бри­танії. Обіцяємо й надалі роз­повідати про талановитих сту­дентів, аспірантів і науковців, які отримали таку можливість. Шановні студенти, аспіранти, науковці, керівники вищих на­вчальних закладів! Якщо ви або ваші студенти, працівники про­йшли навчання або стажування за програмою, ми із задоволенням розповімо про це на сторін­ках «Освіти України»! Тож че­каємо ваших листів і дзвінків. ПРЯМА МОВА Євген СУЛІМА – перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України, голова конкурсної комісії: – Як зазначав Прем’єр-міністр, відправляти найкращих за досвідом за кор­дон – це світова практика. І в нас повинні бути, насамперед, державні прі­оритети щодо розбудови майбутнього нашої країни. А це можливо тільки завдяки використанню сучасних наукових технологій, які є в світі. Тому ми­нулого року і започатковано цю програму навчання і стажування у найкра­щих ВНЗ світу. Крім цього, ми будемо акцентувати увагу керівників наших навчальних закладів на обов’язковому супроводі тих, хто вже мав можли­вість навчатися чи проходити стажування. Вони повинні відчути свою необ­хідність для країни. Анастасія САБОВА – голова Всеукраїнської студентської ради, член конкурсної комісії: –  Порівняно з минулим роком, коли програма розпочалася, сьогодні збільшується кількість заявок, кількість студентів, які хочуть взяти в ній участь. Спілкуюсь зі студентами, які поїхали на навчання за кордон минулого року, зокрема до Австрії. Вони дуже задоволені тим, що наша держава на­дала можливість повчитися в магістратурі за кордоном. Ду­маю, хто повернеться, хто далі продовжуватиме навчання в Україні, наприклад, в аспірантурі, відчує, що потрібно змінювати, аби в нас були повноцінні стан­дарти європейської освіти. ЦІЛКОМ ОФІЦІЙНО Наказ від 20.03.2012 № 313, яким затверджено склад конкурсної комісії, пе­релік і примірні форми документів, що подаються претендентами для учас­ті в конкурсі. Наказ від 20.03.2012 № 314, яким затверджено орієнтовний перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном, до яких плану­ється направляти студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних праців­ників на навчання або стажування. Наказ від 20.03.2012 № 315, яким затверджено перелік пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання і стажування за кордоном у 2012 році. Наказ МОНмолодьспорту від 10.05.2011 № 426 «Про затвердження Положен­ня про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування ас­пірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих на­вчальних закладах і наукових установах за кордоном». Дмитро ШУЛІКІН, «Освіта України» № 25

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу