Порівнюючи з минулим роком, кількість абітурієнтів збільшилася майже на 72 тисячі осіб Хоча літо і є порою відпусток, багато освітян у цей час напружено працює, щоб забезпечити злагоджену роботу учасників вступної кампанії. Для координування цього важливого процесу в МОНмолодьспорту відбулася всеукраїнська селекторна нарада. З 2 липня розпочинається прийом документів від вступ­ників до всіх вищих навчаль­них закладів України незалеж­но від форми підпорядкування і власності.  – Для успішного проведен­ня вступної кампанії цього року міністерство реалізувало кілька важливих послідовних заходів, спрямованих на забезпечення її відкритості, прозорості, де­мократичності, – зазначив мі­ністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. – Це сприятиме підвищенню якості української вищої освіти. ГОТУВАЛИСЯ ЗАЗДАЛЕГІДЬ Міністр наголосив, що дер­жавні Умови прийому до ви­щих навчальних закладів у 2012 році затверджено ще в жовтні 2011 року і після цього вони не змінювалися. Ця стабіль­ність була зручною для вступ­ників, батьків, працівників ВНЗ. Приймальні комісії могли пра­цювати десять місяців за ста­більними державними умовами. У листопаді – грудні 2011 року МОНмолодьспорту від­працювало і погодило з вищи­ми навчальними закладами 1025 правил прийому, складених від­повідно до державних умов. Наказом МОНмолодьспорту від 28 листопада 2011 року затверджено нове Примірне положення про приймаль­ну комісію вищого навчально­го закладу України. Щоб уникнути диспропорції в підготовці фахівців на регіо­нальних ринках освітніх послуг і праці, всі пропозиції ВНЗ щодо прийому і випуску фахівців з вищою освітою в 2012 році по­годжено з регіональними цен­трами зайнятості міністерства праці та соціальної політики. ЦЬОГОРІЧ АБІТУРІЄНТІВ БІЛЬШЕ За даними Українського центру оцінювання якості освіти, для участі у ЗНО в 2012 році було зареєстровано майже 330 тисяч абітурієнтів.  – Порівнюючи з минулим роком, ця кількість збільшила­ся майже на 72 тисячі осіб (на 28 %), – повідомив Дмитро Володимирович. – Це означає, що на стільки само більше буде ба­жаючих брати участь у вступ­ній кампанії. Міністр зазначив, що в 2012 році на тестуваннях з усіх предметів відбулося підвищен­ня явки учасників ЗНО. Наприклад, у 2010 році на тес­тування з хімії з’явилися 78 відсотків зареєстрованих, а у 2012 році – 91.  – Цьогоріч уперше за роки проведення тестування майже 93 відсотки тих, хто зареєстру­вався, склали тести з математи­ки (у 2010 році – 85 відсотків). Це є свідченням того, що мо­лодь починає усвідомлено оби­рати технічні чи інженерні на­прями підготовки, – упевнений Дмитро Табачник. – Думаю, що цьому сприяла і профорі­єнтаційна робота класичних, технічних і економічних уні­верситетів. ЩОБ ВСТУП БУВ ПРОЗОРИМ Міністр наголосив, що рейтин­гові списки абітурієнтів пови­нні бути оприлюднені чітко, вчасно й прозоро. Перший спи­сок – не пізніше 12 години 1 серпня. Другий і третій – не пізніше 12 години 5 та 8 серп­ня відповідно.  – Ніяких затримок не може бути, – звернувся до присут­ніх Дмитро Табачник. – За цим ми стежитимемо надзви­чайно уважно, аж до анулюван­ня прийому, якщо хтось намага­тиметься «гратися» зі списками зарахованих. Зарахування на денну фор­му навчання за державним за­мовленням має бути проведе­не не пізніше кінця робочого дня 11 серпня наказом керів­ника ВНЗ. А зарахування абі­турієнтів, які навчатимуться за кошти фізичних та юридичних осіб, треба проводити після за­рахування тих, хто отримав міс­ця державного замовлення, але не пізніше 25 серпня.  – Застерігаю приймальні ко­місії від найменших маніпуля­цій щодо порушень процедури зарахування, – сказав Дмитро Володимирович. – Кожен ре­комендований до зарахування обов’язково повинен бути по­інформованим про рекомен­дацію. Вступники мають бути зараховані винятково за рей­тингами суми набраних балів, а не за черговістю подання ори­гіналів документів. Міністр зазначив, що при­ймальні комісії столичних ВНЗ цих умов дотримуються неу­хильно. І висловив побажання, щоб їх колеги в регіонах вчи­няли так само. Відповідно до умов прийо­му 2012 року приймальні комі­сії ВНЗ зобов’язані фіксувати факт кожної подачі заяви в па­перовому вигляді в Єдиній дер­жавній електронній базі з пи­тань освіти.  – Це потрібно робити неза­лежно від того, електронну за­яву подала молода людина чи паперову. Паперові заяви при­ймальна комісія повинна того самого дня внести в єдину елек­тронну базу, – нагадав міністр МОНмолодьспорту. – Всі при­ймальні комісії мають бути укомплектовані компетентни­ми підготовленими технічними працівниками, забезпечені від­повідним технічним обладнан­ням, інтернетом. Він зауважив, що хто не під’єднається вчасно до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, порушуватиме рівність і прозорість умов при­йому. Тому близько тридцяти ВНЗ (а це, в основному, недер­жавні, комунальні заклади і де­які невеликі філії) повинні тер­міново зробити це.  – В іншому разі, вже 2 липня ми будемо вживати відповідних організаційних заходів, аж до анулювання набору до цих ВНЗ. Контролювати під’єднання я буду особисто, – запевнив Дмитро Володимирович. Також міністр наголосив на забезпеченні рівних можливос­тей при вступі на магістрату­ру як випускників власного бакалаврату закладу, так і інших ВНЗ.  – Конкурс для магістрів по­винен бути відкритим, – ска­зав він. – Усі бакалаври мають бути в однакових умовах. ПРИЗЕРІВ ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ Як і минулого року, призерам IV етапу Всеукраїнських учнів­ських олімпіад з базових пред­метів та призерам III етапу Все­українських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України при вступі нара­ховуватимуться додаткові бали. Але лише за умови вступу на на­прями підготовки, для яких про­фільним є вступне випробуван­ня з предмета, з якого вони є переможцями або призерами. Обов’язковою процедурою при прийомі документів таких абітурієнтів повинна стати пе­ревірка кожною приймальною комісією прізвищ переможців у відповідному наказі МОНмолодьспорту, який розміщено на офіційному сайті.  – У 2012 році вводяться нові форми документації при­ймальних комісій. Тому прошу керівників ВНЗ забезпечити приймальні комісії необхідною тиражованою документаці­єю, – сказав Дмитро Володи­мирович. ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ: ГОТУВАТИМУТЬ БІЛЬШЕ ІНЖЕНЕРІВ Відповідно до Постанови Кабі­нету Міністрів України «Про державне замовлення на підго­товку фахівців, науково-педаго­гічних і робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та пе­репідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2012 році» обсяг при­йому для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рів­нем молодшого спеціаліста ста­новить 79 тисяч осіб. У тому чис­лі понад 68 тисяч – за денною формою навчання. За освітньо-кваліфікаційним рівнем бака­лавра: за державним замовлен­ням 127 тисяч 200 осіб, у тому числі за денною формою на­вчання майже 108 тисяч.  – У 2012 році істотно збіль­шено обсяг прийому, порівняно з 2011 роком – за такими на­прямами підготовки: «електроні­ка» – збільшено на 33 відсо­тки; «енергетика та енергетичне машинобудування» – майже на 15 відсотків; «радіотехні­ка, радіоелектронні апарати та зв’язок» – майже на 25 відсо­тків. А рекордсменом зі збіль­шення державного замовлення є напрям підготовки «металургія та матеріалознавство» – обсяг прийому зріс аж на 64 відсотки, – розповів Дмитро Табачник. За його словами, також готу­ватимуть на 28 відсотків більше фахівців за напрямом «машино­будування та металообробка». На 46 відсотків збільшено держ­замовлення за напрямом «хіміч­ні технології та інженерія», на 44 відсотки – за напрямом «авіа­ційна та ракетно-космічна техні­ка», на 32 відсотки – за напря­мом «транспорт і транспортна інфраструктура». Крім цього, на виконання рі­шення Кабміну збільшили обсяг державного замовлення за на­прямами: «інформатика», «сис­темний аналіз», «комп’ютерні науки», «програмна інже­нерія», «комп’ютерна ін­женерія», «системна інже­нерія», «автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані тех­нології», «мікро- та наноелектроніка» та інші. У 2012 році збільшено обсяг прийому на бакалавра за кошти державно­го бюджету за напрямами під­готовки для ІТ-технологій на 2 тисячі 620 місць – з 10 тисяч 600 до майже 13,5 тисячі місць.  – Я бажаю успіху, особливо класичним і технічним універси­тетам, щоб ці 13,5 тисячі держ­замовлення на ІТ-технології вда­лося виконати, – сказав Дмитро Володимирович. Обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціа­ліста становитиме 74 тисячі осіб, у тому числі понад 57 тисяч за денною формою навчання. На магістра державне замовлення розраховано на 44 тисячі 600 осіб, у тому числі понад 37 тисяч за денною формою навчання.  – Це найбільший за всі роки незалежності України обсяг при­йому, – зазначає Дмитро Табач­ник. – Але все повинно відбува­тися відповідно до закону. Якщо ВНЗ готує бакалаврів тієї чи ін­шої спеціальності, то має право готувати магістрів. Якщо не готує бакалаврів – то ні. Магістри «з повітря» не виникають. Міністр закликав керівників ВНЗ проконтролювати розмі­щення приймальними комісія­ми доведеного обсягу держав­ного замовлення на офіційних сайтах закладів і стендах при­ймальних комісій.  – І батьки, і діти мають зна­ти, до якого напруженого кон­курсу вони повинні готувати­ся, – сказав він і закликав представників Державної ін­спекції навчальних закладів і громадських організацій взяти під особливий контроль це пи­тання. РЕКТОРАМ – НА ЗАМІТКУ Дмитро Табачник нага­дав, що рішенням колегії МОНмолодьспорту керівники ВНЗ зобов’язані забезпечити недопущення приймальними комі­сіями самовільного перерозподі­лу місць державного замовлення між напрямами та спеціальнос­тями.  – Не може бути, щоб бра­ли держзамовлення, скажімо, на металургів, а набирали юристів. Ми не дозволимо це робити, – сказав він. Також керівники ВНЗ не повинні допустити: здійснення прийому за відсутності ліцензії та перевищення встановлено­го ліцензованого обсягу; надан­ня не передбачених законодав­ством платних освітніх послуг; відмови у прийомі заяв і доку­ментів від осіб, які претендують на зарахування поза конкурсом; прийому на навчання за рівнем бакалавра, спеціаліста чи магі­стра (бакалавр – спеціаліст, ба­калавр – магістр) з порушенням норм системи ступеневої підго­товки, зокрема прийому для здо­буття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі не від­повідних програм бакалаврату. Під час селекторної наради керівники ВНЗ з різних регіо­нів країни звітували про висо­кий рівень готовності до початку вступної кампанії. Це підтвер­див і президент Спілки ректорів ВНЗ України, ректор Київського національного університету іме­ні Тараса Шевченка Леонід Губерський.  – Нас радує збільшення кількості абітурієнтів, однак це підвищує відповідальність, – сказав Леонід Васильович. – Необхідно задіяти більше наших працівників, забезпечити хоро­шу організацію цього процесу, намагатися уникати черг абіту­рієнтів, за які нас критикують. На жаль, найбільше вступників приходять в перші три – чоти­ри дні. Тому в цей час процес є досить складним, незважаю­чи на те, що минулоріч у нашо­му університеті було залучено до прийому документів аж вісім­сот співробітників. Ми повинні набрати до ВНЗ найбільш підго­товлену молодь. Це треба зро­бити прозоро, чесно, відкрито. Завершуючи нараду, Дмитро Табачник рекомендував керівни­кам управлінь освіти і науки об­ласних адміністрацій і централь­ним органам виконавчої влади забезпечити роботу оператив­них штабів вступної кампанії і консультативних телефонів. Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 27

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу