Понад 13 тисяч українських педагогів взяло участь у найпрестижнішому фаховому конкурсі, який проводить МОНмолодьспорту разом з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти

Конкурс педагогічної майстерності «Учитель року» – високоефективний засіб стимулювання самоосвіти, творчої активності вчителів

Тисячі професій народжуються і вмирають. Та серед вічних – учительська: вона – початок усіх. Змінюються умови й засоби виховання, та сталим залишається головне призначення вчителя – навчити бути Людиною…

Щоб підтримати вчителів-професіоналів, носіїв передо­вого педагогічного досвіду, Міністерство освіти і нау­ки, молоді та спорту Украї­ни разом з Інститутом інно­ваційних технологій і змісту освіти, на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489, про­водить щорічний Всеукра­їнський конкурс «Учитель року». Серед основних його завдань: поліпшення фахової майстерності вчителів, сти­мулювання їх творчого са­мовдосконалення; популяри­зація педагогічного досвіду.

Конкурс проводився в но­мінаціях «Українська мова і література» (фінальний етап – в Рівному), «Іноземна мова, англійська» – в Оде­сі, «Біологія» – в Запоріж­жі, «Етика» – в Кам’янець-Подільському, «Фізична культура» – в Луганську.

НАЙЯСКРАВІШІ ЗІРКИ ОБЛАСТЕЙ

Учасники конкурсу «Учи­тель року – 2012» на сво­єму прикладі довели, що постійне навчання, вдоско­налення форм і методів ро­боти з учнями відшліфову­ють учительський талант, сприяють підвищенню рів­ня конкурентної спроможності педагога.

Особливої уваги заслу­говують учителі, які брали участь у третьому (завер­шальному) турі Всеукра­їнського конкурсу «Учи­тель року – 2012», шлях до якого був для них дово­лі складним. Це – творчі, енергійні, безмежно відда­ні своїй справі люди, які, навчаючи підростаюче по­коління, не перестають на­вчатися самі. Але, на жаль, призових місць замало. Прізвища найяскравіших зірок областей України назавжди ввійдуть в істо­рію освіти (див. веб-сайт конкурсу «Учитель року» – www.ur.gov.ua).

Сьогодні ми щиросер­дечно вітаємо всіх учасни­ків третього туру Всеукра­їнського конкурсу «Учитель року – 2012» з перемогою!

І звичайно ж особли­ві слова вдячності хочеть­ся  сказати організаторам конкурсу «Учитель року – 2012». Адже велике значен­ня має рівень організації за­вершальних змагань, увага до них органів місцевої ви­конавчої влади, меценатів, засобів масової інформації, широкої громадськості. Об­ласні державні адміністра­ції та органи управління освітою Запорізької, Луган­ської, Одеської, Рівненської та Хмельницької областей, незважаючи на складнощі сьогодення, провели третій (завершальний) тур конкур­су на високому організацій­ному рівні.

… НЕ МАЄ МЕЖ ДОСКОНАЛОСТІ…

Проведення Всеукраїн­ського конкурсу «Учитель року» – це яскрава по­дія – свято тих, чиїми енту­зіазмом і шляхетністю збе­рігаються й примножуються кращі традиції вітчизняної школи, це серйозне твор­че випробування для кра­щих педагогів України. Як і будь-який творчий проект фахове випробування «Учи­тель року» не має меж досконалості, тому умови його проведення, зміст конкурс­ної програми потребують детального всестороннього вивчення і обговорен­ня. Як показує суспільна практика, конкурси необ­хідні для самоствердження, вдосконалення, визначен­ня фахового рівня і напря­мів професійного зростання особистості. Тому, беззапе­речно, конкурс педагогіч­ної майстерності «Учитель року» – високоефективний засіб стимулювання само­освіти, творчої активності, можливість оптимально за­довольнити соціальні, про­фесійні, духовні потреби.

Проте найважливішим за­вданням фахового конкур­су для вчителя є перемога над самим собою, своєю не­впевненістю, острахом опи­нитись у непередбачуваній ситуації, нездатністю опа­нувати власні емоції тощо, що, як дуже часто стає ви­значальним у роботі вчите­ля. Адже, як влучно зазна­чив британський педагог і філософ ХVІІ століття Джон Локк, «Ніхто не знає сили свого розуму, сили наполе­гливості і регулярної ста­ранності, поки не випробу­вав їх».

ВІТАЄМО!

ФАХОВІ І ТВОРЧІ ОСОБИСТОСТІ

Усеукраїнський конкурс «Учитель року – 2012» подарував усій освітянській родині п’ять нових переможців – фахово-компетентних, творчих особистостей, які сміливо і впевнено йшли на професійний ринг. У номінації «Українська мова і література» – Тетяна Попова, вчитель Верхньоторецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів ім. 0. П. Сибірцева Донецької області; в номінації «Іноземна мова. Англійська» – Оксана Головецька, вчитель Острівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Тернопільської області; в номінації «Біологія» – Мар’яна Криворучко, вчитель Смілянського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I – III ступенів № 15» Черкаської області; в номінації «Етика» – Тетяна Байдаченко, вчитель Донецького ліцею № 30 Донецької області; в номінації «Фізична культура» – Людмила Михно, вчитель Шосткинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 Сумської області.

Не менш значущим є звання ла­уреата конкурсу. В номінації «Українська мова і література» ними стали: Людмила Назаренко, вчитель спеціалізованої загально­освітньої школи І – ІІІ ступенів № 45 Миколаївської області; Ігор Якубовський, учитель Котовської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 9 Одеської області; Олена Заводянна, вчитель Хер­сонської багатопрофільної гімна­зії № 2 ім. Бориса Лавреньова Херсонської області; Ірина Якобчук, учитель Рівненської гімназії «Гармонія» Рівненської області.

У номінації «Біологія»: Тетяна Середа, вчитель Рубіжанського ліцею Луганської області; Вале­рій Віркун, учитель навчально-ви­ховного комплексу № 4 Хмель­ницької області; Євгенія Мамчур, учитель Погребищенської серед­ньої загальноосвітньої школи № 2 І – ІІІ ступенів Вінницької облас­ті; Людмила Тимчук, учитель Кре­менецької спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 2 Тернопіль­ської області.

У номінації «Іноземна мова. Англійська»: Сергій Іванов, учи­тель Смілянської спеціалізова­ної школи І – ІІІ ступенів № 5 Черкаської області; Микола Жечков, учитель Суворовської загаль­ноосвітньої школи І – ІІІ сту­пенів Одеської області; Світлана Онищук, учитель Мамаївського загальноосвітнього навчального закладу І – ІІІ ступенів № 2 Чернівецької області; Тетяна Піменова, вчитель Комунального закла­ду «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради» Волинської області.

У номінації «Етика»: Олена Більченко, вчитель Новокостянтинівської загальноосвітньої шко­ли І – ІІІ ступенів Братської ра­йонної ради Миколаївської області; Олена Ткачук, вчитель загально­освітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 Кам’янець-Подільської місь­кої ради Хмельницької області; Наталія Зацаринна, учитель Рівнен­ської загальноосвітньої школи № 8 Рівненської області; Олена Боднарюк, учитель Чернівецької загаль­ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 37 Чернівецької області.

В номінації «Фізична культу­ра»: Павло Ярута, вчитель Велико-цепцевицької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Володимирецького району Рівненської області; Антон Кандауров, учи­тель загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 29 Красно-луцької міської ради Луганської області; Ганна Вінник, учитель Харківської гімназії № 144 Хар­ківської області; Юрій Ткаленко, вчитель Балаклеївської спеціалі­зованої школи І – ІІІ ступенів № 1 ім. Є. Гуглі Смілянської ра­йонної ради Черкаської області.

Дипломанти конкурсу в номі­нації «Українська мова і літера­тура»: Світлана Гетьман (Вінниць­ка область), Валентина Яцейко (Кіровоградська область), Наталія Ковалик (Львівська область), Надія Підгребя (Тернопільська область), Таміла Зелінська (Чер­каська область), Дарія Семчук (м. Чернівці), Антоніна Пономаренко (м. Київ).

У номінації «Іноземна мова. Англійська»: Оксана Саулко (Ві­нницька область), Юлія Батшева (Дніпропетровська область), Олександр Дибко (Донецька об­ласть), Мирослав Шкробинець (Закарпатська область), Оксана Сулима (Київська область), Мак­сим Савенко (Кіровоградська область), Мирослава Лобойко (Львівська область).

У номінації «Біологія»: Ніна Бурлака (Автономна Республіка Крим), Анжела Некрасова (До­нецька область), Степан Степа­нов (Київська область), Надія Кріцак (Львівська область), Те­тяна Терещенко (Миколаївська область), Тетяна Волкова (Хар­ківська область), Тетяна Буджак (Чернівецька область).

У номінації «Етика»: Анжела Шепета (Вінницька область), Оле­на Гродікова (Дніпропетровська область), Галина Нікітіна (Запо­різька область), Інна Бусел (Іва­но-Франківська область), Світла­на Музикіна (Луганська область), Леся Бондарь (м. Київ), Тетяна Кохно (Черкаська область).

У номінації «Фізична куль­тура»: Юрій Макарчук (Волин­ська область); Роман Багрій (Іва­но-Франківська область); Микола Ніколаєнко (Київська область); Віталій Данилов (Миколаївська область); Любов Велієва (Одеська область); Сергій Черноусов (Хер­сонська область); Наталія Савчен­ко (м. Севастополь).

Колегіальним рішення фахо­вого журі в номінаціях «Укра­їнська мова і література», «Біологія» та «Етика», серед дипломантів третього (завершаль­ного) туру конкурсу, було відзна­чено кращих учителів сільських шкіл: Тамілу Зелінську, вчителя української мови і літератури Майданецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Тальнівської районної ради Черкаської області; Надію Кріцак, учителя біології Варязької середньої за­гальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Сокальського району Львівської області; Тетяну Кохно, вчителя етики Золотоношківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Драбівської ра­йонної ради Черкаської області.

Наталія КЛЯСЕН, координатор конкурсу

«Освіта України» № 25

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *